Principles | İlkelerimiz

Amaç ve İlkelerimiz

 • Bütün üçüncü şahıslar karşısında tarafsız ve bağımsızdır.
 • Bütün faaliyetlerinde ve her düzeyde saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alır.
 • Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır
 • Her türlü ayrımcılığa karşıdır ve farklılıkları zenginlik olarak algılayıp değerlendirir.
 • Üretim ve tüketim kalıpları açısından yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlı ve üyelerinde bunun sağlanması için mücadele edecek nitelik arar.
 • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını bir yaşam biçimi olarak benimser
 • Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, yaşamın içinde olan bir örgüttür.

Çalışma Norm ve Standartlarında KADOÇED;

 • Olabildiğince yatay, ancak donanımlı bir kadro ile hızlı karar alabilmeyi hedefler
 • Kendi içinde hesap verebilen ve sürekli çalışan bir mekanizma oluşturur
 • Performans değerlendirmesi yapabilme yeteneğine sahiptir
 • Hazırladığı proje ve raporları eş zamanlı ve saydam zeminde kamuoyu ile paylaşır.
 • Üyelerin uzmanlık ve deneyimlerinden faydalanmayı esas alır.
 • Kendi içinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin olarak, adil ve güvenilir bir çatışma çözüm mekanizması işletir. Sorunların öncelikli olarak DİYALOG yöntemiyle çözülmesini ilke edinir.
 • Katılmış olduğu üst kuruluş, kardeş kuruluş ve bağlı kulüplerini kendisinin bir parçası olarak görür ve katma değer sağlama odaklıdır.

Amaçları Açısından KADOÇED; 

 • Üyelerininin ekonomik güç ve cesaret eksikliklerini giderecek çalışmalarla verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olmayı hedefler,
 • Karadeniz çevre duyarlılık ağı veri tabanını oluşturmak ve iletişim ağı kurmak için çalışma yürütür; ulusal STÖ platformları oluşturma çabalarını destekler, bağlı şube, temsilcilik ve klüpleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek olanakları sağlamak üzere çalışır.
 • Kitle iletişim araçlarını kullanarak sivil örgütlerin çalışmalarını duyurarak ve lobi faaliyetleri yürüterek sosyal girişimciliği özendirip, toplumsal farkındalığı artırarak sivil inisiyatifi güçlendirmeyi hedefler.
 • Şubelerin, temsilciliklerin, bağlı Klüplerinin ve üyelerin karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmeye, halkla olan diyaloglarını geliştirmeye, kurumsal gelişmelerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamaya; ayrıca uluslararası işbirlikleri kurarak deneyim kazanmaları ve bu deneyimi aktarmalarına, birbirleriyle ağ oluşturma ve ağları sürdürebilmelerine ve kurumsal alt yapılarını güçlendirmelerine yönelik olarak; örgütsel, yönetsel, finansal, hukuksal altyapıları ile iletişim ve insan kaynakları kapasitelerini geliştirmeyi hedefler.
 • Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, kendi işlevini geliştirmeye hizmet edecek ağlara üye olmayı amaçlar.

İşlevsel Öncelikler Açısından KADOÇED;

 • Kendi kurumsal yapısını güçlendirmeye,
 • Şube, temsilcilik ve bağlı klüplerinin kapasitelerinin geliştirilmesi bağlamında ağların desteklenmesine,
 • STK lar için, başarılı bir örnek olma kapasitesi taşıyan ve/veya başarılı bir örneği sürdürülebilir kılma potansiyeli olan girişimleri desteklemeye öncelik verir.

Kimliksel öncelikler açısından KADOÇED;

 • Yaş, cinsiyet, etnisite,cinsel yönelim; ekonomik durum, siyasal görüş, felsefi eğilim ve dini inanç açısından hiçbir ayrım gözetmez.

Yöntemleri açısından KADOÇED;

 • Bakış açısı, amaç ve ilkelerine uygun; hukuka ve etik ilkelere aykırı olmayan her türlü yöntemi kullanır.
 • Etkinlik ve performansa ilişkin seyir, sonuç ve etki değerlendirmesinde ölçülebilir göstergeler kullanır, yönetim kademelerinde inisiyatif noktalarını yöntem ve sistematik algoritmalarıyla tamamlamaya önem ve öncelik verir, “amaç, sistem ve sistematiklere göre yönetim” yöntemini tercih eder.
 • Her türlü yönetim ve yürütümüleri, yönetişim ilkeleri kapsamında kalarak sürdürür.